free site maker

Exekuční řízení

Exekuční řízení – základní pojmy:

 

Kdo jsou soudní exekutoři?
Soudní exekutor je občan České republiky, který má plnou způsobilost k právním úkonům, získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi (nebo praxi advokáta, soudce, notáře apod.), je bezúhonný a složil exekutorskou zkoušku.

Exekutor musí složit slib do rukou ministra a uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti. Exekutor má při výkonu exekuční činnosti postavení veřejného činitele.

Co je předmětem činnosti exekutora?
Soudní exekutor zejména v exekučním řízení vymáhá to, co mělo být podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo některého jiného orgánu (exekučního titulu) splněno dobrovolně, ale nestalo se tak. Čili vymáhá na dlužníkovi nebo osobě, které je stanovena jiná povinnost, aby této své povinnosti dostál. Kromě toho může soudní exekutor poskytovat právní pomoc, ale jen ve vymezeném okruhu záležitostí, aby "nesuploval" činnost advokátů. Dále sepisuje exekutorské zápisy, kterými osvědčuje děje nebo stavy věci, přijímá věci do úschovy a vykonává některé další činnosti.

Kdo je oprávněný a kdo povinný?
Oprávněný a povinný jsou dva základní účastníci exekučního řízení. Oprávněným je ten, komu z exekučního titulu svědčí nějaké právo (například věřitel). Povinným je naopak ten, kdo má podle exekučního titulu něco plnit, vykonat nebo zaplatit (dlužník). Dalším účastníkem řízení může být například manžel/manželka povinného, a to za předpokladu, že exekuce postihuje majetek, který náleží do společného jmění manželů.

Jaká je územní působnost soudního exekutora?
Ač je soudní exekutor jmenován pro obvod konkrétního okresního soudu, v němž je umístěno jeho sídlo, jeho územní působnost je neomezená a může vykonávat činnost na celém území republiky. Sídlo musí mít vždy v okrese, pro který byl jmenován. Jinými slovy, soudní exekutor může provádět exekuci podle jakéhokoli exekučního titulu bez ohledu, kde byl vydán a kde je bydliště, sídlo nebo pobyt oprávněného nebo povinného.

 

 

Exekutorský úřad

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.