free site maker

GDPR

 


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ, OSOBY DOTČENÉ EXEKUČNÍM ŘÍZENÍM A DALŠÍ ČINNOSTÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA A OSOBY VE SMLUVNÍM VZTAHU K SOUDNÍMU EXEKUTOROVI


dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Martin Tunkl

Správcem osobních údajů je soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň-město se sídlem Palackého náměstí 28, PSČ: 301 00, IČ: 662 48 574 (dále jen „Správce“).

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce JUDr. Zdeněk Zítka jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů FairData Professionals a.s. , jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr.zitka@exekutori-online.cz

Správce Mgr. Martin Tunkl jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů FairData Professionals a.s. , jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr.tunkl@exekutori-online.cz

3. ÚČELY A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:

· výkon exekučních titulů;

· zřizování exekutorského zástavního práva;

· poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;

· provádění autorizované konverze dokumentů;

· přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;

· doručování písemností;

· provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;

· sepisování exekutorských zápisů;

· a související činnosti vyplývající ze zákona č. 120/2001 Sb., a prováděcích předpisů

Osobní údaje Subjektů údajů jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly správci poskytnuty nebo byly správcem získány a shromážděny v rámci a způsobem vyplývajícím z příslušných zákonných zmocnění, a to zejména v souvislosti s plněním zákonných povinností správce nebo uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem.

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněný zájem.

4. KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje zejména o oprávněném, povinném a jeho manželovi/manželce, případně bývalém manželovi/manželce, právních zástupcích účastníků ex. řízení a osob zúčastněných na řízení. Dále správce zpracovává osobní údaje i o spoluvlastnících, osob s předkupním právem, právem věcného břemen, nájemním právem a zástavním právem, o zájemcích o dražbu, o osobách, které přihlásily svoji pohledávku do dražby a dalších soudních exekutorech, o účastnících dražby, zájemců o sepsání exekutorských zápisů, úschov, jakož i o zaměstnavatelích a zaměstnancích, o soudních znalcích a tlumočnících, likvidačních správcích, správcích závodu, správcích nemovitých věcí, likvidátorech, správcích dědictví, insolvenčních správcích a jejich zaměstnancích a dalších osob, které jsou dotčeny činností správce a osob, které jsou ve smluvním vztahu ke správci.

5. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ A JEJICH ZDROJE

Předmětem zpracování jsou ty osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v souvislosti s podáním exekučního návrhu a jeho příloh, jakož i dalších podání učiněných během výkonu exekuční a jiné činnosti účastníky řízení.

Těmito údaji jsou zejména:

· jméno a příjmení, popř. titul;

· kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);

· datum narození;

· rodné číslo, IČO, DIČ;

· číslo účtu;

· údaje o majetku (peněžní účty, spoření, příjmy, movité věci, nemovité věci).

Správce dále zpracovává údaje vztahující se k pohledávkám, údaje o podnikatelské činnosti subjektu, údaje o dědických nárocích, předkupních právech, věcných břemenech, nájemních právech, informace o řidičském průkazu, o zbrojním průkazu a další údaje nutné k provádění exekuční a jiné činnosti a plnění smluv. Zdrojem těchto údajů jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy exekutora, oprávnění, povinní a jejich právní zástupci a další osoby dotčené postupem exekutora.

 

6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou:

· zaměstnanci a externí zaměstnanci soudního exekutora;

· subjekty, které jsou pověřeny zajišťováním provozních činností (dodavatelé);

· dodavatelé informačního systému;

· ostatní účastníci exekučního řízení a jejich právní zástupci;

· osoby oprávněné nahlédnout do spisu;

· třetí osoby při provádění součinnosti;

· provozovatelé poštovní přepravy zásilek;

· a další osoby, u kterých povinnost sdělit osobní údaje ukládá zákon.

Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, Exekutorské komoře ČR, Ministerstvu spravedlnosti, Úřadu pro ochranu osobních údajů, soudům a orgánům činným v trestním řízení, notářům v dědickém řízení a insolvenčním správcům.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

7. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

 

Exekutorský úřad

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.