free site maker

Exekutorský úřad
Plzeň město

Exekuční titul

Jak se zahajuje exekuční řízení?

Exekuční řízení se zahajuje vždy na návrh oprávněného. Exekuční návrh se podává přímo exekutorovi, který požádá příslušný exekuční soud o pověření k provedení exekuce. Pro sepsání návrhu, i když jde o úkon jednoduchý, je potřebné právní povědomí na určité úrovni. Každý návrh však bezpodmínečně musí obsahovat označení exekutora, který má být pověřen exekucí.

Kdy mohu využít služeb exekutora, co je exekuční titul?

Nezbytným předpokladem k tomu, aby mohla být provedena exekuce je, že oprávněný musí disponovat tzv. exekučním titulem, kterým je především:

Exekučním titulem je

a) vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
c) vykonatelný rozhodčí nález,
d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu 13) nebo exekutorský zápis podle § 78 písm. a),
e) vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír,
f) vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení,
g) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, 14) jejichž výkon připoušští zákon.

 

 

Exekutorský úřad

Exekutor Mgr. Martin Tunkl
Exekutor JUDr. Zdeněk Zítka

Dražby nemovitostí
Dražby movitých věcí
Úřední deska
Nahlížení do stavu exekuce
Splátkový kalendář
Kontakty

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.