free site maker

Exekutorský úřad
Plzeň město

Provedení exekuce

Dohlíží někdo na činnost exekutora?

Kromě dohledu, který vykonává sám klient, a ten je často nejpřísnější, protože klient se může kdykoli rozhodnout, že není se službami spokojen a odejít "ke konkurenci", vykonává státní dohled nad exekuční činností Ministerstvo spravedlnosti a předseda okresního soudu do jehož obvodu je soudní exekutor jmenován. Dohled v jednotlivé věci vykonává rovněž předseda exekučního soudu. Dohled vykonává ve velké míře rovněž stavovský orgán exekutorů - Exekutorská komora České republiky.

Co je to součinnost třetích osob?

Nejrůznější subjekty musí poskytovat exekutorovi takové informace a takovou pomoc, aby exekuce mohla úspěšně proběhnout. Tato povinnost se vztahuje na všechny orgány státní správy a samospráv, na zdravotní pojišťovny, Policii ČR, na advokáty, notáře, banky (nemohou se odvolávat na bankovní tajemství), pošty, telekomunikační společnosti, podnikatele apod. Jestliže některý z těchto subjektů svoji povinnost nesplní, odpovídá za škodu, která tím vznikne. Institut povinné součinnosti třetích osob velmi zvyšuje pravděpodobnost úspěchu exekuce.

Co je to exekuční soud?

Exekučním soudem je v prvním stupni vždy okresní soud. Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má bydliště anebo sídlo povinný. Soudem, který rozhoduje o opravných prostředcích je příslušný krajský soud. Pověření k provedení exekuce uděluje exekutorovi na návrh oprávněného doručený k vybranému exekutorovi vždy okresní soud, v jehož obvodu je bydliště nebo sídlo (u právnických osob) povinného. Nejdůležitější role soudu je v tom, že se pověřuje k provedení exekuce. V dalším průběhu exekučního řízení je naprostá většina rozhodovací pravomoci na exekutorovi, soudy pouze rozhodují o opravných prostředcích proti některým rozhodnutím exekutora. S jistou dávkou zjednodušení se dá říci, že soudy hrají roli jakéhosi garanta a dohlížitele nad exekučním řízením.

Co je to exekuční příkaz?

Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v zákoně. Jde vlastně o obdobu nařízení výkonu rozhodnutí známého z občanského soudního řádu. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, nesmí jej zatížit nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný poruší tuto povinnost je neplatný. Proti exekučnímu příkazu neexistuje žádný opravný prostředek.
 

Exekutorský úřad

Exekutor Mgr. Martin Tunkl
Exekutor JUDr. Zdeněk Zítka

Dražby nemovitostí
Dražby movitých věcí
Úřední deska
Nahlížení do stavu exekuce
Splátkový kalendář
Kontakty

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.