free site maker

Exekutorský úřad
Plzeň město

Pro oprávněné

Exekutor může v rámci další činnosti poskytovat právní pomoc oprávněnému  sepisovat listiny, přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.
Exekutor osvědčuje na žádost skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo se exekutor přesvědčil o stavu věci.
 
Exekuční návrh - postup při vyplňování exekučního návrhu:
Kdo může podat exekuční návrh?
Každý kdo vlastní pravomocný a vykonatelný exekuční titul a rozhodne se pro exekuci, může podat exekuční návrh soudnímu exekutorovi, kterého si může sám zvolit. Každý exekutor je oprávněn vykonávat svoji činnost po celém území ČR.
 
Je podání exekučního návrhu zpoplatněno?
Při podání exekučního návrhu se neplatí žádný poplatek.
Sepsání exekučního návrhue je zpoplatněno v případě, že si jej necháte sepsat právním zástupcem nebo prostřednictvím soudního exekutora.
 
Jak postupovat : vzor návrhu je v sekci  exekutora „Ke stažení“
 
V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu 7b), popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince 7d) , 7e) ,  a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.
 
K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.>

 

Návrh můžete soudnímu exekutorovi zaslat poštovní přepravou, můžete jej předat osobně na podatelně či prostřednictvím datové schrány (tady je ovšem podmínka provést tzv konverzi /převedení/ dokumentů z listinné do elektronické podoby se zaručeným elektronickým podpisem).

 

 

Exekutorský úřad

Exekutor Mgr. Martin Tunkl
Exekutor JUDr. Zdeněk Zítka

Dražby nemovitostí
Dražby movitých věcí
Úřední deska
Nahlížení do stavu exekuce
Splátkový kalendář
Kontakty

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.