free site maker

GDPR

 


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň-město se sídlem Palackého náměstí 28, PSČ: 301 00, IČ: 709 31 194 (dále jen „Správce“).

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr.zitka@exekutori-online.cz, konkrétní osobou, která funkci pověřence pro ochranu osobních údajů Správce vykonává je Milan Zajíček.

3. VYMEZENÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Správce zpracovává především osobní údaje účastníků exekučního řízení, kterými jsou oprávněný, povinný a jeho manžel/manželka, případně bývalý/bývalá manžel/manželka, právní zástupci účastníků exekučního řízení a osoby zúčastněné na řízení.

Správce dále zpracovává osobní údaje spoluvlastníků, osob s předkupním právem, právem věcného břemene, nájemním a zástavním právem, zájemců o dražbu, osob, které přihlásily svoji pohledávku do dražby, dalších soudních exekutorů, účastníků dražby, zájemců o sepsání exekutorských zápisů, úschov, jakož i osobní údaje zaměstnanců a zaměstnavatelů, soudních znalců, tlumočníků, likvidačních správců, správců závodu, správců nemovitých věcí, likvidátorů, správců dědictví, insolvenčních správců a jejich zaměstnanců a dalších osob, které jsou dotčeny činností Správce a osob.

4. INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ, OSOBY DOTČENÉ EXEKUČNÍM ŘÍZENÍM A DALŠÍ ČINNOSTÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA PŘI VÝKONU EXEKUCE

5. INFORMACE PRO SMLUVNÍ PARTNERY

6. INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY SÍDLA SPRÁVCE

7. INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY DRAŽBY

8. INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

9. INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK

10. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má níže uvedená práva, která pro vyplývají z příslušných právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má subjekt údajů možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého může uplatnit případnou stížnost.

(i) Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Správce zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

(ii) Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás Správce zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Správce opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

(iii) Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Správce vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Správci neukládá zákonná povinnost.

(iv) Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Správci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

(v) Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Správce Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Správce Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

(vi) Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Vezměte na vědomí, že v souvislosti s výkonem exekucí mohou být v souladu s příslušnými právními předpisy některá práva subjektů údajů omezena.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Správce oprávněn za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu vždy Správce informuje subjekt údajů předem.

Realizaci práv je možné uplatnit dopisem na adresu sídla Správce nebo e-mailem na gdpr.zitka@exekutori-online.cz. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Datum poslední aktualizace listopad 2022.


4. INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ, OSOBY DOTČENÉ EXEKUČNÍM ŘÍZENÍM A DALŠÍ ČINNOSTÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA PŘI VÝKONU EXEKUCE

 1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Účastníci“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:

  1. výkon exekučních titulů;
  2. zřizování exekutorského zástavního práva;
  3. poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;
  4. provádění autorizované konverze dokumentů;
  5. přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;
  6. doručování písemností;
  7. provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;
  8. sepisování exekutorských zápisů;
  9. související činnosti vyplývající ze zákona č. 120/2001 Sb., a příslušných prováděcích předpisů.

  Právním základem pro zpracování osobních údajů Účastníků je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a výkon veřejné moci dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.

 2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje Účastníků jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly Správci poskytnuty příslušným státním orgánem nebo byly Správcem získány a shromážděny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména v souvislosti s plněním zákonných povinností Správce při výkonu exekuční činnosti. Předmětem zpracování jsou především následující osobní údaje:

  1. jméno a příjmení, popř. titul;
  2. kontaktní údaje – adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.;
  3. datum narození;
  4. rodné číslo, IČO, DIČ;
  5. číslo účtu;
  6. nahrávky všech telefonních hovorů;
  7. údaje o majetku – zejména peněžní účty, spoření, příjmy, movité věci, nemovité věci a další majetek, jehož postih je upraven exekučním řádem a občanským soudním řádem.

  Správce je dále oprávněn zpracovávat údaje vztahující se k pohledávkám, údaje o podnikatelské činnosti Účastníka, údaje o dědických nárocích, předkupních právech, věcných břemenech, nájemních právech, informace o řidičském průkazu, zbrojním průkazu a další údaje nutné k provádění exekuční a související činnosti.

 3. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Zdrojem osobních údajů Účastníků jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v reakci na součinnostní dotazy soudního exekutora, oprávnění, povinní a jejich právní zástupci a další osoby dotčené postupem exekutora.

 4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Správce osobní údaje Účastníků zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům nebo poradcům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů

  Příjemci osobních údajů jsou především:

  1. dodavatelé informačních systémů;
  2. ostatní k tomu oprávnění účastníci exekučního řízení a jejich právní zástupci;
  3. další osoby oprávněné nahlédnout do spisu;
  4. třetí osoby při provádění zákonné součinnosti;
  5. provozovatelé poštovní přepravy zásilek;
  6. další osoby, u kterých povinnost sdělit osobní údaje ukládá zákon.

  Správce předává osobní údaje Účastníků a osob dotčených jeho postupem zejména v těch případech, kdy je uložena povinnost zpřístupnit exekuční spis nebo jeho část, a to typicky dohledovým orgánům, Exekutorské komoře ČR, Ministerstvu spravedlnosti, Úřadu pro ochranu osobních údajů, soudům a orgánům činným v trestním řízení, notářům v dědickém řízení a insolvenčním správců

  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Účastníků do třetí země nebo mezinárodní organizaci

 5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení a/nebo výkonu další související činnosti. Po ukončení těchto činností jsou osobní údaje archivovány po dobu danou příslušnými právními předpisy (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány. Ukončený exekuční spis se standardně archivuje po dobu 10 let.

5. INFORMACE PRO SMLUVNÍ PARTNERY

 1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje smluvních partnerů Správce jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy a ochrany oprávněných nároků Správce.

  Právním základem pro zpracování osobních údajů smluvních partnerů Správce je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje smluvních partnerů Správce jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochrany oprávněného zájmu Správce. Předmětem zpracování osobních údajů smluvních partnerů Správce jsou především následující osobní údaje:

  1. jméno a příjmení, popř. titul;
  2. kontaktní údaje – doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa;
  3. IČO, DIČ;;
  4. číslo účtu;
  5. informace o smluvním vztahu.
 1. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Zdrojem osobních údajů smluvních partnerů Správce je smluvní partner.

 2. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Správce osobní údaje smluvních partnerů Správce zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům nebo poradcům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

  Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje smluvních partnerů Správce předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 3. OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

  Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků smluvních partnerů Správce či dodavatelů Správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Správcem, popř. jiné údaje, které Správce obdrží od smluvních partnerů Správce či dodavatele Správce v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Správce za účelem plnění smlouvy se smluvním partnerem či dodavatelem. Správce bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

 4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a dále po dobu danou příslušnými právními předpisy (účetní a daňové předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

6. INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY SÍDLA SPRÁVCE

 1. PROVOZ KAMEROVÉHO SYSTÉMU SE ZÁZNAMEM

  Správce ve svém sídle provozuje kamerový systém se záznamem. Účelem zpracování je ochrana práv a majetku Správce a ochrana práv, majetku a zdraví subjektů údajů, kterými jsou zaměstnanci a návštěvníci sídla Správce. Správce provedl balanční test, a konstatoval, že zpracování nemůže způsobit neoprávněné poškození nebo újmu subjektu údajů, provoz kamerového systému je přiměřený účelu, legální a legitimní. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na recepci sídla Správce.

 2. ČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje návštěvníků sídla Správce jsou zpracovávány za účelem zajištění bezpečnosti sídla Správce.

  Právním základem pro zpracování osobních údajů návštěvníků sídla Správce je oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Předmětem zpracování osobních údajů návštěvníků sídla Správce jsou následující osobní údaje:

  1. jméno a příjmení, popř. titul;
  2. videozáznam.
 1. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Zdrojem osobních údajů návštěvníků sídla Správce subjekt údajů a vlastní činnost Správce.

 2. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Správce osobní údaje návštěvníků sídla Správce zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

  Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje návštěvníků sídla Správce předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Evidence návštěv je uchovávána po dobu 6 měsíců. Záznamy z kamerového sytému jsou uchovávány po dobu maximálně 14 dní, pokud v odůvodnitelných případech v souvislosti s konkrétním případem není nezbytné dobu zpracování prodloužit. Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

7. INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY DRAŽBY

 1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje účastníků dražby ve smyslu § 2 odst. c) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (a jejich zástupců) jsou zpracovávány za účelem realizace dražby a ochrany oprávněných nároků Správce.

  Právním základem pro zpracování osobních údajů účastníků dražby je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje účastníků dražby jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro plnění zákonných povinností a ochrany oprávněného zájmu Správce.

  Předmětem zpracování osobních údajů účastníků dražby jsou především následující osobní údaje:

  1. jméno a příjmení, popř. titul;
  2. kontaktní údaje – doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa;
  3. IČO, DIČ; datum narození, rodné číslo;
  4. číslo účtu;
  5. informace o dražební jistině;
  6. informace o majetkových poměrech;
 1. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Zdrojem osobních údajů účastníků dražby je účastník dražby a vlastní činnost exekutora (veřejné a neveřejné rejstříky).

 2. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Správce osobní údaje účastníků dražby zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům nebo poradcům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

  Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje účastníků dražby předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu danou příslušnými právními předpisy (např. zákon o archivnictví, kancelářský řád, zákon o veřejné dražbě). Standardně jsou osobní údaje účastníků dražby evidovány ve spise po dobu vedení exekučního řízení a následně od skončení řízení po dobu desetileté archivační lhůty. Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány

8. INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

 1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje uchazeče o zaměstnání („Uchazeč“), které byly Správci předány, jsou zpracovávány za účelem evidence zájemců o konkrétní pracovní místo a realizaci výběrového řízení či případného uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracování poměr s vybraným Uchazečem, a dále pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce (zejména zajištění podkladů pro obranu při případném řešení žalobních nároků na základě diskriminace).

  Se souhlasem Subjektu údajů budou osobní údaje zpracovávány i po skončení výběrového řízení za účelem budoucího oslovení s nabídkou na uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr či s informací o vyhlášení výběrového řízení. Se souhlasem Subjektu údajů budou osobní údaje zpracovávány i nebylo-li ze strany Správce žádné výběrové řízení zorganizováno, ale jedná se o budoucí zájemce o práci pro Správce.

  Právním základem pro zpracování osobních údajů Uchazečů je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, plnění smlouvy (opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Uchazeč Správci poskytl v souvislosti s přihlášením do výběrového řízení nebo odpovědí na nabídku pracovní pozice nebo zaslání žádosti uchazeče o případné v budoucnu volné pracovní místo.

  Předmětem zpracování jsou především adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, datum narození) a údaje umožňující kontakt s Uchazečem (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).

 3. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Zdrojem osobních údajů Uchazeče je subjekt údajů (tedy Uchazeč).

 4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Správce osobní údaje Uchazeče zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

  Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje Uchazeče předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje Uchazeče budou zpracovávány po dobu přípravy a realizace výběrového řízení na konkrétní pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení budou osobní údaje Uchazeče vymazány/ skartovány.

  Pokud Uchazeč udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jeho zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, budou osobní údaje Uchazeče dále zpracovávány po dobu, na kterou byl takový souhlas udělen, nebo do odvolání tohoto souhlasu.

9. INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK

 1. COOKIES

  Při návštěvě a používání webových stránek https://www.exekutori-online.cz/ („Webové stránky“), které provozuje Správce se v zařízení aktivují cookies nebo jiné technologie, jako jsou pixely (dále společně „cookies“). Cookies jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž návštěvník přistupuje na Webové stránky, a pomáhají tak Správci poskytovat, chránit a zlepšovat Webové stránky.

 2. NEZBYTNÉ COOKIES

  Při návštěvě a používání Webových stránek pouze pro informační účely, tj. pokud se uživatel nezaregistruje nebo Správci neudělí souhlas, jsou shromažďovány pouze údaje, které prohlížeč návštěvníka Webových stránek předává na server Správce, což je nezbytné pro zobrazení Webové stránky a záruku stability a bezpečnosti jejich užívání.

 3. ANALYTICKÉ / STATISTICKÉ COOKIES

  Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují návštěvníkům Webových stránek snadno najít to, co hledají. Tyto cookies většinou neshromažďují informace, které by dokázaly jednoznačně identifikovat konkrétní osobu.

 4. MARKETINGOVÉ COOKIES

  Používají se ke sledování preferencí návštěvníka Webových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran) v souladu s těmito preferencemi.

  Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies budou použity pouze na základě souhlasu. Na Webových stránkách v současné době Správce nepoužívá marketingové cookies.

 5. KONKRÉTNÍ INFORMACE O COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
  Název Popis Životnost Kategorie
  JSESSIONID Soubor cookie relace platformy pro obecné účely, používaná weby napsanými v JSP. Obvykle se používá k udržování anonymní uživatelské relace serverem. Relace Nezbytná
 1. NASTAVENÍ COOKIES

  Soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím cookies lišty. Změnu nastavení můžete kdykoliv změnit prostřednictvím odkazu trvale umístěného na Webových stránkách.

  Soubory cookies můžete také obecně odmítnout nebo si nastavit aktivaci jen některých (v závislosti na typu prohlížeče) prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:

 2. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

  Propojení na internetové stránky jiných subjektů (například TvujDluh) je na Webových stránkách umístěno, zejména pro zvýšení účelnosti. Přesměrování na příslušnou internetovou stránku nastane, pouze pokud návštěvník aktivně klikne na odkaz.

 3. AKTUALIZACE NASTAVENÍ

  Vyžití cookies může Správce v závislosti na dostupných technologiích a za účelem zlepšování uživatelského komfortu a informovanosti měnit, proto je dobré si toto poučení čas od času opět pročíst.

 

Exekutorský úřad

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.