free site maker

Jsem oprávněný

Pokud máte k dispozici vykonatelný exekuční titul (rozsudek, usnesení, platební rozkaz, rozhodnutí orgánu veřejné moci, notářský zápis, rozhodčí nález či jiné rozhodnutí), který Vám přiznává právo na plnění, a povinný (dlužník, žalovaný) nesplnil dobrovolně, co mu bylo titulem uloženo, můžete se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Abyste dosáhli vymožení povinnosti uložené v exekučním titulu, je nutné:
  • podat k soudnímu exekutorovi exekuční návrh
  • přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
  • doložit plnou moc k zatupování, pokud jste si zvolil zástupce, který za Vás bude v řízení jednat
V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, návrh musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

Podání exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi není zpoplatněno. Pokud se však rozhodnete nechat si exekuční návrh sepsat soudním exekutorem, případně právním zástupcem, tento úkon již zpoplatněn je.


Vyplnění exekučního návrhu a exekučního návrhu výživné není složité, zvládnete to i sami. Můžete využít našeho vzoru, který najdete v sekci Ke stažení. Stačí pouze vyplnit barevně označená pole.
Ke stažení
Návrh můžete soudnímu exekutorovi zaslat poštou, datovou schránkou, emailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo jej můžete donést osobně na adresu úřadu.
Kontaktní údaje

Pro nahlížení do stavu exekuce použijte jako oprávněný odkaz: Nahlížení do stavu exekuce

Exekutorský úřad

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.