free site maker

Provedení exekuce

Dohlíží někdo na činnost soudního exekutora?

Kromě dohledu, který vykonává sám klient, a ten je často nejpřísnější, protože klient se může kdykoli rozhodnout, že není se službami spokojen, a odejít "ke konkurenci", vykonává státní dohled nad exekuční činností Ministerstvo spravedlnosti a předseda okresního soudu, do jehož obvodu je soudní exekutor jmenován. Dohled v jednotlivé věci vykonává rovněž předseda exekučního soudu. Dohled vykonává ve velké míře rovněž stavovský orgán exekutorů - Exekutorská komora České republiky.

Co je to součinnost třetích osob?

Nejrůznější subjekty musí poskytovat exekutorovi takové informace a takovou pomoc, aby exekuce mohla úspěšně proběhnout. Tato povinnost se vztahuje na všechny orgány státní správy a samospráv, na zdravotní pojišťovny, Policii ČR, na advokáty, notáře, banky (nemohou se odvolávat na bankovní tajemství), pošty, telekomunikační společnosti, podnikatele apod. Jestliže některý z těchto subjektů svoji povinnost nesplní, odpovídá za škodu, která tím vznikne. Institut povinné součinnosti třetích osob velmi zvyšuje pravděpodobnost úspěchu exekuce.

Co je to exekuční soud?

Exekučním soudem je v prvním stupni vždy okresní soud. Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má bydliště, anebo sídlo povinný. Soudem, který rozhoduje o opravných prostředcích, je příslušný krajský soud. Pověření k provedení exekuce uděluje exekutorovi na návrh oprávněného doručený k vybranému exekutorovi vždy okresní soud, v jehož obvodu je bydliště nebo sídlo (u právnických osob) povinného. Nejdůležitější role soudu je v tom, že pověřuje k provedení exekuce. V dalším průběhu exekučního řízení je naprostá většina rozhodovací pravomoci na exekutorovi, soudy pouze rozhodují o opravných prostředcích proti některým rozhodnutím exekutora. S jistou dávkou zjednodušení se dá říci, že soudy hrají roli jakéhosi garanta a dohlížitele nad exekučním řízením.

Co je to exekuční příkaz?

Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v zákoně. Jde vlastně o obdobu nařízení výkonu rozhodnutí známého z občanského soudního řádu. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, nesmí jej zatížit nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný poruší tuto povinnost, je neplatný. Proti exekučnímu příkazu neexistuje žádný opravný prostředek.
 

Exekutorský úřad

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.